Պտոյտ՝ Դէպի «Կիլիկիա» թանգարան եւ Պիքֆայայի «Սուրբ Աստուածածին» Վանք:

Back

ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան դաստիարակչական յանձնախումբը կազմակերպեց  պտոյտ մը դէպի «Կիլիկիա» թանգարան (Անթիլիաս), որմէ ետք Պիքֆայայի «Սուրբ Աստուածածին» վանք, առ ի գնահատանք յանձնախումբի կազպակերպած բոլոր դասախօսութիւններուն ներկայ եղողներուն, որ տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 30 Մայիս 2018-ին:

«Կիլիկիա» թանգարանի պաշտօնեայ՝ Նարէ Սաղտըճեան սպառիչ բացատրութիւններ տուաւ թանգարանի մասին, ուր կը գտնենք Ցեղասպանութեան եւ Կիլիկիոյ հայութեան տեղահանումին պատճառով, դժուար պայմաններով Սիսէն Լիբանան հասած կրօնական գանձերու մեծ մասը, ինչպէս՝ միւռոնի մեծ կաթսան, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի աջը, բազմաթիւ ձեռագիր աւետարաններ եւ գիրքեր: Հոն կը գտնենք նաեւ սրբազան խաչեր, ծիսական հագուստներ, թանկարժէք քարերով խաչեր եւ զարդեղէններ, եկեղեցական  զգեստներ եւ իրեղէն, դրամներու հաւաքածոյ՝ Լուսինեաններու, Լեւոն Մեծագործի, Մեծն Տիգրանի եւ Աբգար Թագաւորի, առաջին հայատար թրքերէն աւետարանը, Ղարաբաղեան գորգեր, «Ազդարար» եւ «Կիլիկիա» թերթերէն օրինակներ, թանկարժէք գործեր արուեստագէտներէ՝ Ա. Պզտիկեանէն, Փօլ Կիրակոսեանէն, Գարզուէն, Յ. Յակոբեանէն, Գրիգոր Նորիկեանէն, Միսակ Թէրզեանէն, Ժանսէմէն եւ ուրիշներէ:

Պտոյտին երկրորդ հանգրուանը եղաւ Պիքֆայայի «Զարեհեան» դպրեվանքը: Վանքի մատրան մէջ, միաբան հայրերէն՝ Հայր Աշոտ մանրամասն  տեղեկութիւններ փոխանցեց վանքի հիմնադրութեան եւ կառոյցին մասին: Ան ըսաւ, որ աշակերտներ հոս կու գան կրթութիւն եւ հոգեւոր դաստիարակութիւն ստանալու: Անոնք կ’ուսանին 4 տարի ժառանգաւորած բաժնին մէջ եւ 4 տարի ալ ընծայարանի բաժնին մէջ, ապա կը լծուին ծառայելու ազգին եւ եկեղեցւոյ: Մատրան մէջ «Տէր Ողորմեա» եւ «Տէրունական Աղօթքը» աղօթելէ ետք, ներկաները ուղղուեցան դէպի վանքին բարեզարդուած հրապարակը եւ ապրիլեան յուսարձան: